Vem betalar?

Vem betalar?

Det vanligaste är att begravningen betalas med hjälp av medel från dödsboet. Det innebär att begravningskostnaderna tas ur den avlidnes efterlämnade tillgångar och de efterlevande kan bestämma begravningens omfattning.

Det kan också finnas pengar avsatta för begravningen i en s k begravningsförsäkring, som den avlidne tecknat under sin livstid.

Om tillgångar saknas

Det är inte ovanligt att avlidna (dödsbon) saknar tillgångar och försäkringar som täcker de kostnader som uppkommer i samband med begravningen. Det dödsbo där begravningskostnaderna överstiger tillgångarna kan ansöka om ekonomiskt bistånd hos kommunen.Observera att begravningskostnader är prioriterade kostnader.

I det fall dödsboets tillgångar ej räcker till att betala samtliga skulder, skall därför inga andra skulder som tex; vårdräkningar, hyror, telefonräkningar betalas. Vid dessa tillfällen, ta kontakt med oss så vi kan ytterligare upplysa om vad som gäller och även hjälpa er.

Hur gör man?

Betala inga räkningar innan du tagit kontakt med socialkontoret i den kommun där den avlidne var bosatt. Där kan dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader och där kan även kommunen – efter anmälan från dödsboet – pröva om förutsättningar finns att göra en Dödsboanmälan. Denna ersätter en bouppteckning då tillgångarna inte täcker annat än begravningskostnader och utgifter som kan uppkomma med anledning av dödsfallet. Originalet på Dödsboanmälan sänder kommunen till Skatteverket, där den registreras och förvaras. Undantag, om den döde ägde en fastighet eller del av en fastighet måste alltid en bouppteckning göras.

Alla skulder utom begravningskostnader och lån som finns till borgensman avskrivs/efterskänks som regel i samband med dödsfall om dödsboet saknar tillgångar och man har gått tillväga enligt punkt ett. Meddela fordringsägaren att det saknas medel i dödsboet när fakturorna kommer, ex. telefon, hyra osv. Glöm inte säga upp eventuella autogiron. När kommunen gjort dödsboanmälan till Skatteverket kan du begära kopia. Sänd en kopia av dödsboanmälan till respektive fordringsägare och anhåll om att skulderna avskrivs/efterskänks.

Till den del av begravningskostnaderna som inte täcks av tillgångarna vid dödsdagen och ev inkomster som utbetalas efter dödsdagen ex. pension, innestående lön, återbetalningar osv kan dödsboet söka ekonomiskt bistånd. Kommunen har riktlinjer för det ekonomiska biståndet.

De kostnader som ersätts av ekonomiskt bistånd är vanligtvis följande; kista, urna, dödsannons i en tidning, transport till kyrka/kapell, gravsten och inskription samt begravningsbyråns arbetskostnad.