Juridisk hjälp

Juridik vid dödsfall

Det är mycket som skall redas ut efter en anhörigs bortgång. Det gäller bland mycket annat att se över och göra en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder – att göra en bouppteckning.

Vi samarbetar med Juristfirman Wiik som är välutbildade och har de kunskaper som krävs för att förrätta bouppteckningar och arvskiften, upprätta testamenten och i övrigt vara till hjälp med det som berör den juridiska delen efter ett dödsfall. Här de vanligaste juridiska tjänsterna som krävs vid ett dödsfall:

Bouppteckning

I bouppteckningen fastställs vilka som är arvtagare och hur egendomsförhållandena ser ut. Det är den som ligger till grund för bodelning och arvskifte. I samband med bouppteckningens upprättande görs alltid utförliga utredningar om försäkringar, släktförhållanden samt tillgångar och skulder.

Dödsboförvaltning

Förvaltningen omfattar allt praktiskt som t ex att betalning av räkningar, eftersändning av post, uppsägning av hyreskontrakt, försäljning av bostadsrätt, fastighet, lösöre osv – allt efter överenskommelse.

Arvskifte

Om det är fler än en delägare i dödsboet upprättas enligt lag alltid ett arvskifte. I arvskiftet regleras avvecklingen och fördelningen av tillgångarna i dödsboet. Arvskiftet kan ses som ett avslut där man t ex gör avsättningar för gravskötsel, framtida skatter och liknande.

Testamente

Den som vill undvika oklarheter när det gäller arvsrätten ser till att skriva ett testamente i god tid. För att vara säker på att testamentet uppfyller alla juridiska krav bör man anlita en sakkunnig person vid upprättandet. Vi kan hjälpa till med den kompetens som krävs för att upprätta ett testamente på ett juridiskt korrekt sätt.